Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu khoá học: Giới thiệu khái quát một kế hoạch kinh doanh Tìm hiểu các nhân tố tác động đến hành vi mua hàng của khách hàng và đề xuất các chiến lược phát triển khách hiệu quả Sản phẩm và khai thác các giá trị của sản phẩm Các vấn đề về tiếp […]

Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự

Mục tiêu khoá học Trang bị và cập nhật cho công chức lãnh đạo cấp phòng tỉnh Bình Định những kiến thức chung về quản lý, lãnh đạo Đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng quản lý, lãnh đạo thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của […]

Mô hình quản lý chuyên nghiệp

Mục tiêu khoá học Nhận thức tư duy lãnh đạo trong công tác quản lý Nhận thức được vai trò, trách nhiệm và công việc của một nhà quản lý Nắm bắt được các kỹ năng mềm quan trọng trong quá trình kèm cặp nhân viên Thực hành kỹ năng FLC, 2016

Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch

Mục tiêu khoá học Trang bị và cập nhật cho công chức lãnh đạo cấp phòng tỉnh Bình Định những kiến thức chung về quản lý, lãnh đạo Đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng quản lý, lãnh đạo thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của […]

Kỹ năng quản lý cấp phòng – Kiên giang

Mục tiêu khoá học Trang bị và cập nhật cho công chức lãnh đạo cấp phòng tỉnh Kiên giang những kiến thức chung về quản lý, lãnh đạo Đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng quản lý, lãnh đạo thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của […]

Tầm nhìn – sứ mệnh – thương hiệu cá nhân và PR công chúng

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC Hiểu về tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh cá nhân, giao tiếp hiệu quả trong môi trường làm việc, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp Nắm vững các phong cách giao tiếp phổ biến và cách thức giao tiếp hiệu quả với từng phong […]