Hành vi khách hàng – Chương 8

CHƯƠNG CUỐI: NHÂN CÁCH – TÍNH CÁCH VÀ LỐI SỐNG Nội dung chương cuối Hiểu biết về nhân cách, tính cách và lối sống của những nhóm khách hàng khác nhau. Giới thiệu một số học thuyết liên quan. Ứng dụng các lý thuyết tính cách vào chương trình tiếp thị.

Hành vi khách hàng – Chương 7

CHƯƠNG 7: THÁI ĐỘ VÀ SỰ THAY ĐỔI THÁI ĐỘ Nội dung chương 7 Bản chất của thái độ và các yếu tố cấu thành thái độ. Giải thích được các phương thức ứng dụng làm thay đổi thái độ. Ứng dụng nghiên cứu thái độ vào chương trình marketing.

Hành vi khách hàng – Chương 6

CHƯƠNG 6: NHẬN THỨC, HỌC TẬP VÀ GHI NHỚ Nội dung chương 6 Bản chất và đặc điểm chính của nhận thức. Sự liên kết của kiến thức nhận được qua quá trình học tập và chiến lược tiếp thị. Phân biệt các loại ghi nhớ và cách gia tăng phục hồi trí nhớ. Cách […]

Hành vi khách hàng – Chương 5

CHƯƠNG 5: ĐỘNG CƠ Nội dung chương 5 Hiểu được bản chất và các lý thuyết động cơ Hiểu được cách nhà tiếp thị có thể thúc đẩy động cơ của khách hàng

Hành vi khách hàng – Chương 4

CHƯƠNG 4: GIA ĐÌNH VÀ NHÓM THAM KHẢO Nội dung chương 4: Hiểu được chức năng của gia đình và chu kỳ đời sống gia đình cũng như vai trò của các thành viên gia đình trong quyết định mua sắm. Dựa trên ảnh hưởng của gia đình đến hành vi tiêu dùng, có thể […]

Hành vi khách hàng – Chương 3

CHƯƠNG 3: GIAI TẦNG XÃ HỘI Nội dung chương 3 Đánh giá được sự tác động của các giai tầng xã hội lên hành vi tiêu dùng. Giải thích được các chính sách của nhà tiếp thị trong việc ứng dụng ảnh hưởng của giai tầng xã hội lên hành vi khách hàng.

Hành vi khách hàng – Chương 2

CHƯƠNG 2: Các yếu tố bên ngoài VĂN HOÁ VÀ NHÁNH VĂN HOÁ Nội dung chương 2: Hiểu được sự ảnh hưởng của yếu tố văn hóa và nhóm văn hóa lên hành vi khách hàng. Giải thích được các chính sách của nhà tiếp thị trong việc ứng dụng các tác động của văn […]