Quản trị bán hàng – Chương cuối

CHƯƠNG CUỐI: LẬP VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BÁN HÀNG Nội dung chương cuối Lập và triển khai kế hoạch bán hàng Các chính sách trong hoạt động bán hàng Phân bổ nguồn lực trong hoạt động bán hàng Phân bổ chỉ tiêu trong hoạt động bán hàng Xây dựng các chỉ số đo lường […]

Quản trị bán hàng – Chương 8

CHƯƠNG 8: THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP Nội dung chương 8 Chiến lược bán hàng hiệu quả trong tổng thể hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Trang bị những kiến thức và cộng cụ để xây dựng chiến lược Giới thiệu một số phương án chiến lược bán hàng được […]

Quản trị bán hàng – Chương 7

CHƯƠNG 7: TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Nội dung chương 7 Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thiết kế kênh phân phối Chủ động phát hiện các khuyết điểm có thể phát sinh Đánh giá mức độ hoàn thành công việc (KPI) của đội ngũ bán hàng

Quản trị bán hàng – Chương 6

CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG Nội dung chương 6 Vì sao phải xây dựng đội ngũ bán hàng? Ý nghĩa của việc xây dựng đội ngũ bán hàng là gì?

Quản trị bán hàng – Chương 5

CHƯƠNG 5: KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Nội dung chương 5: Khái niệm và bản chất hoạt động mua hàng Khái niệm hành vi khách hàng và các yếu tố ảnh hưởng Quá trình mua hàng Khách hàng trong hoạt động bán hàng

Quản trị bán hàng – Chương 4

CHƯƠNG 4: SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Nội dung chương 4 Khái niệm sản phẩm Sản phẩm vô hình & hữu hình Thành phần & cấp độ của sản phẩm Phân loại sản phẩm

Quản trị bán hàng – Chương 3

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG BÁN HÀNG Nội dung chương 3: Bản chất môi trường bán hàng Nhận diện đối thủ cạnh tranh & đối thủ tiềm ẩn Những rào cản gia nhập ngành

Quản trị bán hàng – Chương 2

CHƯƠNG 2: DỰ BÁO VÀ TỒN KHO TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Nội dung chương 2 Dự báo trong hoạt động bán hàng Các phương pháp dự báo trong hoạt động bán hàng Tồn kho trong hoạt động bán hàng

Quản trị bán hàng – Chương 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Nội dung chương 1 Lịch sử hoạt động bán hàng trên thế giới Đôi nét về hoạt động bán hàng ở Việt Nam Hoạt động bán hàng & Phân loại hoạt động bán hàng Khái niệm, mục tiêu, vai trò và vị trí […]

Quản trị bán hàng – Chương 0

CHƯƠNG O – ORIENTATION Mục tiêu môn học Sau khi kết thúc môn học Quản trị bán hàng, sinh viên nhận thức rõ được: Bán hàng là giai đoạn quyết định đến hiệu quả hoạt động của một tổ chức kinh doanh. Nắm vững kiến thức và kỹ năng về quản trị bán hàng trong […]