Quản trị chiến lược – Chương cuối

CHƯƠNG CUỐI: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Nội dung Chương cuối Bản chất phân tích và lựa chọn chiến lược Quá trình phân tích và lựa chọn chiến lược Phân tích thực trạng kinh doanh và lựa chọn chiến lược

Quản trị chiến lược – Chương 6

CHƯƠNG 6: CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC CẤP DOANH NGHIỆP Nội dung Chương 6 Khái niệm và 5 yếu tố ảnh hưởng Phân loại chiến lược cấp doanh nghiệp

Quản trị chiến lược – Chương 5

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH Nội dung Chương 5 Khái niệm và các loại lợi thế cạnh tranh Các loại lợi thế cạnh tranh không lành mạnh Văn hoá doanh nghiệp và các yếu tố quyết định việc xây dựng lợi thế cạnh tranh Vị trí của doanh nghiệp và xây dựng […]

Quản trị chiến lược – Chương 4

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP Nội dung Chương 4 Khái niệm và các yếu tố cần phân tích Mô hình 7S của McKinsey Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (Ma trận IFE)

Quản trị chiến lược – Chương 3

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Nội dung Chương 3 Phân biệt và nhận biết các đặc điểm riêng của giữa môi trường vĩ mô & môi trường vi mô

Quản trị chiến lược – Chương 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nội dung chương 1 Nguồn gốc và khái niệm Các giai đoạn quản trị chiến lược Mô hình quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược – Chương 0

CHƯƠNG 0 – ORIENTATION Mục tiêu môn học Hiểu và ứng dụng: Nguồn gốc, khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược. Vai trò, vị trí và mối quan hệ của quản trị chiến lược với các lĩnh vực khác. Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu. Môi trường kinh doanh, phân tích nội […]