Marketing đương đại

ĐỒNG CHỦ BIÊN – 2009

Quyển sách “Marketing đương đại” xuất bản lần đầu năm 2009 nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức căn bản về lý thuyết marketing, tiến trình lập kế hoạch marketing, thông qua các giải thích chi tiết với tất cả các khái niệm, quan điểm và phương pháp tiếp cận lý thuyết marketing hiện đại trong thời đại mới.

Nội dung hàm chứa những vấn đề cốt lõi của marketing dưới góc độ thực tế, sống động được thể hiện quan những kiến thức cập nhật về marketing trong thời đại mới gồm 5 phần chính:
Phần giới thiệu: Khái quát các khái niệm, quan điểm, các nội dung căn bản và mở rộng về marketing hiện đại
Phần thứ nhất: Tập trung vào các nội dung phân tích và đánh giá các tình huống bên trong và bên ngoài marketing
Phần thứ hai: thiết kế các chiến lược, chương trình marketing mix
Phần thứ ba: tổ chức thực hiện và quản lý kế hoạch marketing
Phần thức tư: các tình huống điển hình nhằm cung cấp thêm thông tin các trường hợp điển hình tại Việt Nam để bạn đọc cùng tham khảo.

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN