Quản trị bán hàng

CHỦ BIÊN – 2015

Đi từ tổng quan lý thuyết đến ứng dụng vào thực tiễn, từ hoạch định chiến lược đến chi tiết hành động, nội dung giáo trình giúp người đọc xác định được rõ vai trò và vị trí của người bán hàng, đội ngũ bán hàng trong tổ chức, trong hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Giáo trình xuất bản lần đầu vào năm 2015, dành cho người đang hoạt động trong nghề bán hàng, cho những nhà quản lý đội ngũ bán hàng và cho những người mong muốn theo đuổi nghề bán hàng trong tương lai.

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN