Sách

Nơi các bạn có thể tìm đọc các quyển sách chứa đựng những giá trị văn hóa tinh thần của Bác sĩ Thương hiệu (Brand Doctor) – các tác phẩm sáng tác hoặc tài liệu biên soạn, thuộc các hình thái ý thức xã hội và nghệ thuật khác nhau.