Yếu tố tiếp nhận của hoạt động nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực ăn uống – giải khát, trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam

Journals and Articles 2015
Tác giả: Nguyễn Khánh Trung

Tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết: Tạp chí phát triển KH&CN, tập 18, trang 104 – 115
ISSN: 1859 – 0128
Năm xuất bản: 2015

Bài viết liên quan

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

Bác sĩ Thương hiệu

SOCIAL MEDIA
bài giảng hay nên đọc
VN